กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี และนายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนจาก U.S. Export Control and Border Security (EXBS) Program 21 กันยายน 2566 11:28:4414
2 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนกมศุลกากร เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี 21 กันยายน 2566 11:26:0223
3 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทน ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม ในหัวข้อ Review Findings from U.S. Embassy Customs Assessment, Discuss Next Steps20 กันยายน 2566 08:47:1917
4 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย19 กันยายน 2566 15:03:1522
5 นายเรืองยศ โตกมลธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 กันยายน 2566 15:04:3927
6 นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม และนายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนฯ ให้การต้อนรับ Mr. Yaniv Itzhak เข้าเยี่ยมคารวะ และประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด13 กันยายน 2566 08:52:5828
7 ประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/25668 กันยายน 2566 11:32:2640
8 นางสาวอโนมา อินชื่นใจ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสืบสวนปราบปรามที่ 4 และผู้แทนฯ หารือกับ Mr. Edward Thurmond U.S.Customs and Border Protection Attaché เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฝึกสุนัข8 กันยายน 2566 10:21:0638
9 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปรามที่ 4 นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร และผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับศุลกากรแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในรูปแบบออนไลน์1 กันยายน 2566 13:55:3232
10 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน U.S. Homeland Security Investigations (HSI)29 สิงหาคม 2566 11:26:3839
11 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวกัลยา นิลลออ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล นางสาวอโนมา อินชื่นใจ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทน ต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก28 สิงหาคม 2566 09:33:4537
12 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายเดชา วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3 และนายวิทวัส โพธาราม ผู้อำนวยการส่วนข่าวกรอง พร้อมด้วยผู้แทน ให้การต้อนรับ Mr. Amit Hillel อัครราชทูตฝ่ายตำรวจและความมั่นคงภายใน 24 สิงหาคม 2566 12:56:1439
13 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างกรอบความร่วมมือ (FoC in CIQ) ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันโรค ภายใต้แผนงาน Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)24 สิงหาคม 2566 11:56:4843
14 กรมศุลกากรเปิดอาคารศูนย์ฝึก K-9 ศุลกากร17 สิงหาคม 2566 16:25:1741
15 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทำโครงการ 'ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม'10 สิงหาคม 2566 15:40:5648
16 อธิบดีศุลกากรลาว และคณะผู้แทนลาว เข้าศึกษาดูงาน การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า ส่งออก และการผ่านแดน8 สิงหาคม 2566 14:01:2641
17 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีฯ7 สิงหาคม 2566 16:19:3640
18 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) Implementation Review7 สิงหาคม 2566 10:28:0040
19 นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เข้ารับการฝึกงาน ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน21 กรกฎาคม 2566 16:21:4864
20 อธิบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 3217 กรกฎาคม 2566 10:13:1450
21 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Mohammed Abdul Hye เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย13 กรกฎาคม 2566 14:03:3638
22 อธิบดีฯ และรองฯ กิจจาลักษณ์ ให้การต้อนรับ Commercial Attaché และผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI)13 กรกฎาคม 2566 09:38:1843
23 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศและสถาบันวิทยาการศุลกากร เข้าร่วมหารือในรูปแบบออนไลน์กับ นาย Yuya Yamamoto ตำแหน่ง Trade Specialist จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) 12 กรกฎาคม 2566 15:34:0336
24 นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น 11 กรกฎาคม 2566 15:41:0846
25 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน ครั้งที่ 27 11 กรกฎาคม 2566 09:27:2439
26 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 247 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา โดยมี H.E Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำเทศไทย และภริยา ให้การต้อนรับ30 มิถุนายน 2566 10:45:1442
27 การเลือกตั้งเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก และประธานการประชุม WCO Council Sessions26 มิถุนายน 2566 10:11:5559
28 เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะและหารือระหว่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนาย Noriaki Yamashita, ประธานหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ26 มิถุนายน 2566 10:05:3139
29 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวบราลี รัตนปิณฑะ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) รับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าศุลกากรเยอรมนีเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน20 มิถุนายน 2566 09:25:0848
30 กองยุทธศาสตร์และแผนงานนำเสนอผลงานในการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 814 มิถุนายน 2566 15:13:3850
31 รองฯ กิจจาลักษณ์ นำคณะผู้แทนจากศุลกากรจีน GACC เข้าเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย8 มิถุนายน 2566 13:30:4458
32 กรมศุลกากรจัดการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32 7 มิถุนายน 2566 10:02:1760
33 นายรังสรรค์ ศรีมังกร นักการทูตชำนาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ Liaison officer และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 32 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ณ เมืองพัทยา 26 พฤษภาคม 2566 17:37:11136
34 การประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ประสานงานในการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 32 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร19 พฤษภาคม 2566 13:37:3595
35 กองยุทธศาสตร์และแผนงานประชุมหารือร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เกี่ยวกับกรอบแนวทางการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256715 พฤษภาคม 2566 09:43:0077
36 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อัญเชิญรูปหล่อลอยองค์จำลอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นแท่นประดิษฐานที่หน่วยงาน8 พฤษภาคม 2566 15:22:3190
37 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ให้แก่ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่และเพิ่งย้ายมาปฏิบัติราชการที่หน่วยงาน3 พฤษภาคม 2566 15:49:2097
38 การประชุม WCO Permanent Technical Committee (PTC) ครั้งที่ 239/240 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 ณ สำนักงานเลขาธิการ WCO กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 27 เมษายน 2566 09:38:19100
39 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี และผู้แทน ให้การต้อนรับ Mr. SHIBATA Keiji รองอธิบดีศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับกรมศุลกากรฯ24 เมษายน 2566 12:01:3579
40 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายเรืองยศ โตกมลธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Patrick MIHOUB Customs Attaché ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่ง24 เมษายน 2566 12:00:31109
41 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. SHIBATA Keiji รองอธิบดีศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น21 เมษายน 2566 13:15:24100
42 ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมขอพรจากผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 256612 เมษายน 2566 16:19:5995
43 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมขอพรจากอธิบดีกรมศุลกากรและผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 256612 เมษายน 2566 11:21:20105
44 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวอโนมา อินชื่นใจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององ7 เมษายน 2566 11:02:03146
45 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ Miss Guusta Visser, Customs Attaché ประจำสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ เพื่อหารือฯ5 เมษายน 2566 16:11:45121
46 ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร ศึกษาดูงาน ณ Customs Border Protection - Port of New York/Newark เมืองอลิซาเบธ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา3 เมษายน 2566 14:55:1879
47 ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร ศึกษาดูงาน ณ Customs Border Protection - Canine Training Center เมืองฟร้อนท์รอยัล รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา30 มีนาคม 2566 09:59:1084
48 ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร เข้าเยี่ยมคารวะ Deputy Chief of Operations, Office of Foreign Operations แห่งหน่วยงาน Drug Enforcement Administration ณ สำนักงานใหญ่ DEA เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา30 มีนาคม 2566 09:58:1184
49 ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร เข้าเยี่ยมคารวะ Assistant Director, International Operations แห่งหน่วยงาน U.S. Homeland Security Investigations ณ สำนักงานใหญ่ HSI เมืองวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา29 มีนาคม 2566 16:04:4572
50 ผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากรเข้าเยี่ยมคารวะรักษาการ Commissioner แห่งหน่วยงาน U.S. Customs and Border Protection ณ สำนักงานใหญ่ CBP เมืองวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา28 มีนาคม 2566 13:29:03102
51 การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกรอบความตกลงด้านการเชื่อมโยงการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบเสมือนจริง24 มีนาคม 2566 10:46:0269
52 การเจรจากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF)20 มีนาคม 2566 09:35:4884
53 กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 2714 มีนาคม 2566 16:06:4379
54 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับ Mr.John P. Leonard, Deputy Executive Assistant Commissioner (DEAC) จาก Office of Trade, US. Customs and Border Protection (CBP) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี 14 มีนาคม 2566 13:47:0272
55 ให้การต้อนรับ Mr. Eddy De Cuyper ที่ปรึกษาฝ่ายศุลกากรสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย 13 มีนาคม 2566 14:36:4970
56 นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้แทนกรมศุลกากรให้การต้อนรับคณะผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ8 มีนาคม 2566 14:14:2198
57 อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ประสานงานศุลกากรเยอรมันประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย8 มีนาคม 2566 10:08:1178
58 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ US. Homeland Security Investigations (HSI) ประจำประเทศไทย 3 มีนาคม 2566 13:09:2185
59 รองฯ พงศ์เทพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการ SIREN II (Operation SIREN II) อย่างเป็นทางการ2 มีนาคม 2566 13:32:4074
60 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ครั้งที่ 2/256628 กุมภาพันธ์ 2566 14:15:2896
61 การประชุมเจรจาร่างกรอบความตกลงด้านการเชื่อมโยงการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Framework Agreement on Cross-Border Railway Transport Connectivity in the GMS: FA-CBRTC) ครั้งที่ 1324 กุมภาพันธ์ 2566 14:58:29151
62 กยผ. ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่งมอบของอุปโภคบริโภคและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนให้แก่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการ “ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม”23 กุมภาพันธ์ 2566 09:54:35144
63 อธิบดีฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 63 พรรษา22 กุมภาพันธ์ 2566 09:35:2575
64 อธิบดีกรมศุลกากร และผู้แทนกรมศุลกากรให้การต้อนรับ Mr. SHIBATA Keiji รองอธิบดีศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น17 กุมภาพันธ์ 2566 09:03:0175
65 กรมศุลกากรบันทึกเทปเพื่อร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Advancing Gender Equality in APEC Customs Administrations จะจัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา15 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:35119
66 เข้าร่วมการประชุม Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP) Friends of the Chair Meeting (FoTC)31 มกราคม 2566 17:06:4094
67 วันศุลกากรสากล (International Customs Day: ICD) ประจำปี 2566 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)30 มกราคม 2566 10:13:0269
68 เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานฉลองวันชาติออสเตรเลีย โดยมี H.E. Dr. Angela Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นประธาน26 มกราคม 2566 09:19:1080
69 คณะผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 25 มกราคม 2566 14:27:5875
70 การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/256620 มกราคม 2566 15:49:23104
71 การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดท่าทีในการเจรจาหารือ เรื่อง การจัดทำร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางศุลกากรกับผู้แทนศุลกากรสหรัฐอเมริกา19 มกราคม 2566 12:06:5360
72 การประชุมคณะกรรมการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/256617 มกราคม 2566 09:11:0781
73 การประชุมหารือระหว่างกรมศุลกากร และคณะผู้แทนจากโครงการการควบคุมการส่งออก และรักษาความมั่นคงชายแดน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย12 มกราคม 2566 10:27:3867
74 การประชุมคณะทำงานย่อย เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 112 พฤศจิกายน 2564 16:22:16205
75 ประชุมคณะทำงานย่อยฯ27 พฤศจิกายน 2562 13:32:33519
76 ประชุมการดำเนินการปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 28 กุมภาพันธ์ 2562 14:30:55365
77 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี ครั้งที่ 3/2561 7 ธันวาคม 2561 10:39:35402
78 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 5/25616 ธันวาคม 2561 14:23:13271
79 นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศ 30 พฤศจิกายน 2561 10:37:56853
80 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี 28 พฤศจิกายน 2561 16:49:49379
81 ประชุม (KM) ครั้งที่ 1/25618 พฤศจิกายน 2561 15:24:00456
82 การประชุม PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/256120 กันยายน 2561 14:17:24524
83 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร7 สิงหาคม 2561 10:43:45420
84 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 3/25615 กรกฎาคม 2561 14:25:00320
85 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 1/256119 มกราคม 2561 16:02:53395
86 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 9/256029 ธันวาคม 2560 09:49:29312
87 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 8/2560 24 พฤศจิกายน 2560 11:26:35343
88 ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ โครงการการข้ามแดนทางบกอิเล็กทรอนิกส์17 พฤศจิกายน 2560 16:05:03429
89 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร13 พฤศจิกายน 2560 10:36:06438
90 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 7/25603 พฤศจิกายน 2560 16:04:11322
91 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดระเบียบ/การบริหารจัดการพื้นที่ด่านพรมแดนและการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครั้งที่ 1/25603 พฤศจิกายน 2560 15:58:05462
92 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2 ตุลาคม 2560 17:02:07388
93 การฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน19 กันยายน 2560 14:39:02333
94 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 6/25604 กันยายน 2560 15:03:49322
95 ศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs–Business Conference)24 สิงหาคม 2560 10:33:28460
96 ผอ.สผต. เชิญประชุมส่วนวางแผนและประเมิณผล 19 กรกฎาคม 2560 14:29:00409
97 เจ้าหน้าที่ สผต. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธาดา ชุมไชโย เนื่องในโอการเข้ารับตำแห่ง ผอ.สผต.14 กรกฎาคม 2560 11:17:221729
98 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 5/256015 มิถุนายน 2560 16:25:16462
99 ผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี นายเสรี ไทยจงรักษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.22 พฤษภาคม 2560 10:54:451480
100 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 4/25609 พฤษภาคม 2560 14:46:23367
ผลลัพท์ทั้งหมด 156 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ