กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน


หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน ตามการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ของกรมศุลกากร ดังนี้

1. พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศุลกากร ในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2499

    ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2499 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรเป็น กองวิชาการ

          2. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2516                      

              ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2516 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรเป็น กองวิชาการและสถิติ

3. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2526                     

    ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2526 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรเป็น กองวิชาการ     

4. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2533       

              ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2533 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรเป็น กองแผนงาน       

          5. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538      

              ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรเป็น สำนักแผนภาษี         

          6. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545

              ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรเป็น สำนักแผนและการต่างประเทศ       

          7. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562

              ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรเป็น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                                          

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 มกราคม 2565 11:09:43
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ