กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

แผนผังผู้บริหาร

นางสรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายเรืองยศ โตกมลธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือ
ทางศุลกากรระหว่างประเทศ
(ผชช.1 )
นางสาวกัลยา นิลลออ
ผู้อำนวยการส่วน
วางแผนและประเมินผล
นางสาวอโนมา อินชื่นใจ
ผู้อำนวยการส่วน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวกมลรัตน์ ดนตรี
หัวหน้าฝ่ายวางแผน
นางสาวศศิกานต์ เศรษฐรัตน์
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล
นายคำพร ธุระเจน
หัวหน้าฝ่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 1
นางสาวปิยะวรรณ พันธุ์พืช
หัวหน้าฝ่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 2
น.ส. ยศวดี ตระกลทรัพย์
หัวหน้าฝ่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 3
นายทศพร อ่องแสงคูณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ