กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

แผนผังผู้บริหาร

นายนิติ วิทยาเต็ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
-
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
การจัดเก็บภาษีอากร
(ผชช.2 )
นายเรืองยศ โตกมลธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือ
ทางศุลกากรระหว่างประเทศ
(ผชช.1 )
ว่าง
ผู้อำนวยการส่วน
วางแผนและประเมินผล
ว่าง
ผู้อำนวยการส่วน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
ผู้อำนวยการส่วน
วิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
-
หัวหน้าฝ่าย
วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีอากร
นางสาวกมลรัตน์ ดนตรี
หัวหน้าฝ่ายวางแผน
นางสาวกัลยา นิลลออ
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล
นางสาวอโนมา อินชื่นใจ
หัวหน้าฝ่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 1
นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์
หัวหน้าฝ่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 2
นางสาวธมศุภา วสันต์ชื่นโชคชัย
หัวหน้าฝ่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 3
-
หัวหน้าฝ่ายติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
นายทศพร อ่องแสงคูณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ