กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 186 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,132 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

มาเลเซีย

ชายแดนไทย-มาเลเซีย และศุลกากร

ไทยมีจังหวัดที่มีพรมแดนทางบกติดกับมาเลเซีย คือ สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ซึ่งแต่ละจังหวัดมีด่านศุลกากรที่เป็นจุดเชื่อมต่อการข้ามพรมแดนของสินค้า ทั้งทางรถยนต์ และทางรถไฟ ดังนี้

·     ด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล

·     ด่านศุลกากรบ้านประกอบ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

·     ด่านศุลกากร เบตง จังหวัดยะลา

·     ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส

โดยด่านที่มีมูลค่าการค้าสูง ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา ซึ่งเป็นด่านทางบกที่ผ่านไปสู่รัฐเกดะห์ ตามด้วยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสุไหง-โกลก

 

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-มาเลเซีย 

ไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้พัฒนาเป็นความร่วมมือในหลายๆ กรอบความร่วมมือ ซึ่งนอกจากความสัมพันธ์ผ่านกรอบความร่วมมือพหุภาคี เช่น ASEAN APEC แล้ว ไทยและมาเลเซีย ยังได้มีความร่วมมือระดับทวิภาคีในเรื่องต่างๆ โดยจัดทำเป็นความตกลง และบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้ความร่วมมือสำคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานศุลกากร มีดังนี้

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)

รัฐบาลไทยและมาเลเซีย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อก่อตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) เมื่อปี 2522 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน ที่เรียกว่า "พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย" (Joint Development Area : JDA) ซึ่งคลุมพื้นที่ในอ่าวไทยถึง 7,250 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นความตกลงที่จะพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกันโดยใช้หลักการแบ่งผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้งสองฝ่าย

โดยในส่วนของศุลกากร ได้มีคณะกรรมการร่วมทางศุลกากร (Joint Customs Committee : JCC) จากตัวแทนทั้งสองประเทศเพื่อสนับสนุนและแก้ไขประเด็นปัญหาตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)

ไทยและมาเลเซียได้มีความตกลงว่าด้วยการค้าทวิภาคี ลงนามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 และมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-มาเลเซีย (Joint Trade Committee: JTC) ขึ้นภายใต้ความตกลงดังกล่าว

บันทึกความเข้าใจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการในการเคลื่อนย้ายสินค้า

ไทยและมาเลเซียได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการในการเคลื่อนย้ายสินค้า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2546 โดยมีนโยบายให้ความสำคัญกับสินค้านำเข้า และลดหรือยกเลิกการตรวจสินค้าส่งออกโดยนำหลักบริหารความเสี่ยงมาใช้ รวมถึงการตรวจสินค้า ณ จุดเดียว และการเชื่อมข้อมูลแบบไร้เอกสาร

กรอบความร่วมมือว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (JDS)

ไทยและมาเลเซียได้จัดตั้งคณะกรรมการ ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (Thailand - Malaysia Committee on Joint Development Strategy for border areas : JDS) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยกำหนดกรอบความร่วมมือในหลายสาขา เช่น การท่องเที่ยว การเงินการคลัง

ในส่วนของศุลกากร ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง คือ กรอบความร่วมมือสาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่ง และกรอบความร่วมมือสาขาการค้าและการลงทุน 

 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


ไฟล์แนบ : มาเลเซีย.pdf
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม 2560 10:59:54
จำนวนผู้เข้าชม : 5,624
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ